DOSTĘPNOŚĆ

RODO

 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Braciejówce przyjęła imię  słynnego Polaka, wszechstronnego człowieka, wybitnego humanisty, odważnego i zawsze dążącego do prawdy uczonego.  To zobowiązuje!

Motto: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” Jan Paweł II

W naszej szkole:

 •  dajemy od siebie więcej niż od nas oczekują,
 •  okazujemy szacunek wszystkiemu co żyje,
 •  doszukujemy się w ludziach dobra,
 •  nie lekceważymy potęgi przebaczenia,
 •  szanujemy tradycje,
 •  organizujemy uroczystości środowiskowe,
 •  uczniowie osiągają sukcesy i rozwijają swoje zdolności.

Szkoła zapewnia:

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy programowej i umiejętności samokształcenia oraz korzystania z nowoczesnych źródeł informacji,
 • kształcenie umiejętności komunikacji i współpracy,
 • przygotowanie do dalszych etapów edukacji, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i kształcenia uzdolnień,
 • kształcenie postaw zgodnych z nauczaniem Jana Pawła II – szacunku dla drugiego człowieka
 • naukę w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, indywidualne traktowanie każdego ucznia.

Szkoła posiada:

 • certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,
 • wysokie osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
 • bardzo dobre wyniki egzaminów ósmoklasistów,
 • zespół wyspecjalizowanych nauczycieli,
 • dobrze wyposażone, kolorowe sale lekcyjne przyjazne uczniom,
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • salę gimnastyczną i liczny sprzęt sportowy
 • dostęp do biblioteki multimedialnej z Internetem – lekcje biblioteczne, spotkania z książką.

Szkoła oferuje:

 • nauczanie języka angielskiego i informatyki od klasy pierwszej w małych grupach,
 • bogatą ofertę kół zainteresowań przedmiotowych, artystycznych i sportowych – zgodną z potrzebami uczniów,
 • naukę pływania w kl. IV,
 • zajęcia wyrównawcze z elementami reedukacji,
 • zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – wdrażanie do bezpieczeństwa, programy Owoce w szkole, Szklanka Mleka, Stop Przemocy
 • prezentowanie talentów i osiągnięć dzieci w ramach imprez szkolnych i środowiskowych – Dzień Patrona, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Dzień Samorządności
 • aktywne uczestnictwo uczniów w kulturze i turystyce – wycieczki, zielona szkoła, rajdy, wyjazdy do teatru, kina i muzeów,
 • partnerską współpracę z rodzicami oraz systematyczną informację zwrotną o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,
 • ciekawe spotkania i warsztaty dla uczniów, a także rodziców.
Skip to content